รู้หรือไม่??? “ ความยาวปากมดลูก ช่วยทำนายโอกาสเสี่ยงแท้ง/คลอดก่อนกำหนดได้”

การคลอดก่อนกำหนด คือ การคลอดก่อนที่อายุครรภ์จะครบ 37 สัปดาห์ ซึ่งทารกที่คลอดก่อนกำหนด จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพพลภาพและมีอัตราตายสูง โดยขึ้นกับอายุครรภ์ที่คลอดและสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด ยิ่งถ้าคลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 34 สัปดาห์หรือคลอดก่อนกำหนดจากภาวะติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพพลภาพ/เสียชีวิตสูงมากขึ้นอีกด้วย

Untitled-1

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดมีหลายประการ เช่น

 

 • อายุมารดามากกว่า 35 ปี หรือน้อยกว่า 18 ปี 
 • มีประวัติการคลอดก่อนกำหนดมาก่อน 
 • มีความผิดปกติของโพรงมดลูกหรือปากมดลูก 
 • การตั้งครรภ์แฝด หรือมีภาวะน้ำคร่ำมาก 
 • การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ/ระบบสืบพันธุ์ 
 • การสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดในมารดา 
 • ภาวะขาดสารอาหาร

 

 

ส่วนความยาวของปากมดลูกก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจนำมาซึ่งการคลอดก่อนกำหนดได้ โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีความยาวปากมดลูกสั้นกว่าปกติ จะมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดได้ ดังนั้นการวัดความยาวปากมดลูกโดยการอัลตร้าซาวน์ทางช่องคลอด จึงช่วยทำนายโอกาสเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหรือช่วยให้สูติแพทย์วางแผนการดูแลรักษาได้ดียิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการรักษาไว้ดังนี้

 

02

 

กรณีที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนดในครรภ์ก่อนหน้า

 

 • แนะนำให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนตั้งแต่อายุครรภ์ 16สัปดาห์ และตรวจวัดความยาวปากมดลูกทุก 2สัปดาห์ หากพบว่าสั้นกว่า 2.5 เซนติเมตร แนะนำทำการเย็บผูกปากมดลูก

 

 

 • แต่ในกรณีเคยแท้งบุตรไตรมาส 2 ติดต่อกัน 3 ครรภ์ก่อนหน้า จากภาวะปากมดลูกหลวม แนะนำทำการเย็บผูกปากมดลูกก่อนอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ 

 

กรณีที่ไม่มีประวัติคลอดก่อนกำหนดมาก่อน

 

 • แนะนำรับการตรวจคัดกรองการวัดความยาวปากมดลูกโดยการอัลตร้าซาวน์ทางช่องคลอดตั้งแต่อายุครรภ์ 18สัปดาห์ขึ้นไปหากพบว่าสั้นมากกว่า 2 เซนติเมตร แพทย์จะให้ยาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

 

 

 • แต่ถ้าปากมดลูกสั้นกว่า 1.5 เซนติเมตร อาจได้รับการแนะนำให้ทำการเย็บผูกปากมดลูก

 

จะเห็นได้ว่าการตรวจวัดความยาวปากมดลูกนั้นมีความสำคัญและมีประโยชน์ในการคัดกรองความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด อีกทั้งยังเป็นการตรวจที่ทำได้ง่าย และเมื่อพบว่าปากมดลูกสั้นผิดปกติ ก็มีวิธีการดูแลด้วยการใช้ยาฮอร์โมน หรือการเย็บผูกปากมดลูก เพื่อช่วยป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

 

ดังนั้นนอกเหนือจากการอัลตร้าซาวน์เพื่อตรวจดูความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ตามปกติแล้ว แนะนำว่าควรได้รับการตรวจวัดความยาวปากมดลูกโดยการอัลตร้าซาวน์ทางช่องคลอดเพิ่มเติมร่วมด้วย ไม่ว่าจะเคยมีประวัติคลอดก่อนกำหนดมาก่อนหรือไม่ก็ตามครับ

 

 

นพ.ปัญญา ศักดิ์สง่าวงษ์

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก และผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

Comments

comments