Category: เรื่องเล่าหมอเช้าตรู่

เรื่องเล่า หมอเช้าตรู่ ตอน : แพ้ยาคุมกำเนิด

  คนไข้: หมอคะ คืออยากปรึกษาเรื่องคุมกำเนิดค่ะ หมอ ชต:...